ویژگی ها

  • توانایی اعمال مجوزها بروی بخشی از آرشیو عکس ها و بصورت سلسله مراتبی
  • قابلیت تعریف کلمه کلیدی برای عکس ها
  • جستجوی ترکیبی بر اساس کلمات کلیدی
  • جستجوی پیشرفته بر اساس مخصات عکس و سایر اطلاعات وابسته
  • امکان انتخاب عکس برای مقایسه