ویژگی ها

  • قابلیت تعریف عکاس
  • نوع عکس ها(دیجیتال، اسکن شده و …)
  • منابع عکس ها(نام سازمان، نام سایت و …)
  • واحد های مصرفی (واحدهایی که عکس ها برای آن استفاده شده است. جهت بدست آوردن سابقه عکس ها مورد استفاده)
  • مدیریت گروهای کاربری و کاربران
  • قابلیت تعریف بیش از ۴۰ نوع مجوز عملکردی، امنیتی و مدیریتی